OPŠTI  DEO

Javno  preduzeće  za uređivanje  građevinskog  zemljišta „Sjenica“,(dalje:preduzeće) je pravni  sledbenik J.P. „Direkcija  za urbanizam, projektovanje i izgradnju“, Sjenica, či je osnivač opština Sjenica. Preduzeće  je osnovano 28.10.1999. godine.

MB: 17043013

PIB: 100946835

Prava osnivača  ostvaruje  Skupština opštine Sjenica.

 Usled izmena odredaba Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim preduzećima, preduzeće je moralo do kraja 2016. godine  izmeniti  svoj Osnivački  akt i preduzeti   druge pravne i finansijske mere kako bi se uskladili sa izmenama u skladu sa zakonom. Nakon izmena, preduzeće  posluje  pod nazivom -Javno preduzeće za  uređivanje građevinskog zemljišta “Sjenica”, Sjenica. Pored  promena poslovnog  imena preduzeća,  bitna  promena  se ogleda u  tržišnom načinu  finansiranja, pri čemu preduzeće  od 2017.godine dobija sredstva od osnivača, po osnovu ispostavljenih  faktura/računa  za obavljanje  delatnosti od opšteg interesa, a za koje  je i registrovano.

Obavljanje ovih poslova i vršenje drugih poverenih poslova za potrebe opštine Sjenica, preduzeće vrši u skladu sa osnivačkim aktom i Statutom preduzeća.

DELATNOST   PREDUZEĆA

Preduzeće  ima  isključivo  pravo  poslovanja  da  obavlja  poslove  sledećeg  delokruga:

  • Upravljanje opštinskih puteva i ulica;
  • Odrzavanje i izgradnja javnog  osvetljenja;
  • obavljanje poslova  na održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije na ulicama i opštinskim

putevima;

  • kontrola izvođenja radova na  održavanju javnih puteva (opštinski putevi i ulice);
  • obezbeđivanje i vršenje stručnog  nadzora po nalogu osnivača nad izvođenjem radova od  javnog  interesa;
  • izrada urbanističke i projektne dokumentacije, pripremi projektnih  zadataka, izrada  predmera i predračuna, tehničke  kontrole, teh. uslova  i veštačenja u obimu i prema raspoloživim  kadrovskim, stručnim i tehničkim kapacitetima;
  • Izrada projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije;
  • Drugi poslovi povereni od strane osnivača, sa ciljem obavljanja poslova od opšteg interesa  lokalne  samouprave i  krajnjih 

ORGANI PREDUZEĆA:

-Nadzorni odbor,

-Direktor.