O službi:

Služba za urbanističko planiranje i projektovanje je kadrovski osposobljena za izradu planske dokumentacije najviše kompleksnosti: prostornih planova opštine, generalnih planova, planova generalne regulacije, urbanističkih projekata, projekata parcelacije i preparcelacije i slično, koji su osnova razvoja grada i investicionog ulaganja, a doprinose artikulaciji i zadovoljavanju interesa i potreba građana, privrede i institucija u gradu.

Služba za urbanističko i prostorno planiranje obavlja sledeće poslove iz delatnosti Javnog Preduzeća:

 • Priprema, izrada i praćenje planskih dokumenata – prostornih planova i urbanističkih planova (generalnog urbanističkog plana, planova generalne i detaljne regulacije) kao i urbanističko-tehničkih dokumenata za sprovođenje planskih dokumenata – urbanističkih projekata i projekata preparcelacije i parcelacije,
 • Prikupljanje, sistematizovanje, obrada podataka, izrada analiza, studija, programa i istraživanja iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma i urbanističkog dizajna;
 • Vrši izradu projektne dokumentacije, od idejnog rešenja, idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekata za izvođenje,
 • Izrađuje programe o postavljanju letnjih bašti i drugih sezonskih objekata na javnim površinama,
 • Pribavlja sve potrebne saglasnosti i obezbeđuje investiciono tehničku dokumentaciju za izgradnju objekata,
 • Pribavlja sve potrebne dozvole za izgradnju objekata,
 • Pomaže u izradi tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki,
 • Izrađuje programe uređenja građevinskog zemljišta,
 • Nadzor nad izvođenjem radova i tehnički pregled objekata,
 • Kontaktiranje i saradnja sa ostalim službama preduzeća, javnim i javno-komunalnim preduzećima, inspekcijskim službama i mesnim zajednicama, kao i sa obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama u oblasti urbanizma,
 • Pružanje drugih konsultanskih i stručnih usluga za potrebe opštine Sjenica.

Važni projekti

 • Projektovanje parternog uređenja učeničkog doma u Sjenici,
 • Projektovanje parternog uređenja vrtića „Maslačak“ u Sjenici,
 • Projektovanje parternog uređenja vrtića „Maslačak“ u Sjenici, za objekat koji je namenjen za decu ometenu u razvoju,
 • Projektovanje gradskog šetališta u Sjenici,
 • Projektovanje gradskog stepeništa u Sjenici,
 • Uređenje parkovskih površina,
 • Projektovanje trim staze – Borići,
 • Projektovanje parternog uređenja „Vilenjak“,
 • Projekat izgradnje mini pič terena za mali fudbal, za osnovnu školu “Bratstvo Jedinstvo“ u Dugoj Poljani
 • Projekat rekonstrukcije Srednje škole „Jezdimir Lović“ u Sjenici,
 • Projekat rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Sveti Sava“ u selu Bare,
 • Projekat menze za Osnovnu školu „Sveti Sava“ u selu Bare,
 • Projekat rekonstrukcije Osnovne škole „Bratstvo Jedinstvo“ u Dugoj Poljani,
 • Projekat sanacije Osnovne škole ’’Vuk Karadžić’’ u selu Kladnica,
 • Projekat izgradnje Osnovne škole u selu Dujke,
 • Projekat rekonstrukcije Osnovne škole u selu Žabren,
 • Projekat rekonstrukcije Osnovne škole „Branko Radičević“ u selu Dragojloviće.
 • Projekat rekonstrukcije ambulante u selu Karajukiće bunari,
 • Projekat rekonstrukcije objekta kotlare za osnovnu školu „Branko Radičević“, u selu Štavalj,
 • Projekat sanacije objekta opštinske uprave,
 • Projekat sanacije objekta doma kulture, u Sjenici,
 • Projekat enterijera za uslužni centar,
 • Projekat enterijera kabineta predsednika opštine,
 • Izrada idejnog projekta sa predmerom i predračunom radova kancelarije za mlade, u Sjenici,
 • Izmene i dopuna prostornog plana opštine Sjenica,
 • Plan detaljne regulacije za urbanistički blok 1.6., prema GUP-u Sjenice,
 • Plan detaljne regulacije za stambenu saobraćajnicu koja spaja ulicu Neznanih junaka i Njegoševu,
 • Plan detaljne regulacije, lokacija „Fekovića brdo“-Deo naselja uz put Sjenica-Uvac,
 • Plan detaljne regulacijeza urbanistički blok 1.5. i 1.6., prema GP-u Sjenice,
 • Plan detaljne regulacijeza Ski centar Žari, u Sjenici,
 • Plan detaljne regulacije za reku Grabovicu u Sjenici.
 • Projekat parcelacije za kat.parcelu 2245/59, KO.Sjenica,
 • Projekat parcelacije za kat.parcelu 1799, KO.Sjenica,
 • Projekat preparcelacije za kat.parcele 2056, 2058, 2059, 2060, KO.Višnjeva,
 • Projekat preparcelacije za kat.parcele 1701/1, 71/1, 68/2,68/1,59/1,1193,59/10,59/11,59/12,KO.Sjenica,
 • Projekat preparcelacije za kat.parcele 3290/1, 3290/3, 3290/4, 3290/5, 3290/7,3290/8, 3294/9, 3295/6 KO.Sjenica.
 • Program za utvrđivanje doprinosa za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta,
 • Plan o postavljanju letnjih bašti i drugih sezonskih objekatana javnim površinama,
 • Program uređivanja poslovne BID zone.
 • Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem tehničko-poljoprivredne škole u Sjenici,
 • Urbanistički projekat studentskog doma u Sjenici,
 • Urbanistički projekat Osnovne škole „Svetozar Marković“ u selu Gonje,
 • Urbanistički projekat Osnovne škole u selu Dujke,
 • Urbanistički projekat Osnovne škole „Svetozar Marković“ u Sjenici,
 • Urbanistički projekat Osnovne škole „Sveti Sava“ u selu Bare,
 • Urbanistički projekat za autobusku stanicu, u Sjenici,
 • Urbanistički projekat dela kat.parcele 4324, KO. Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i parcelaciju za kat.parcelu 1324/50 KO.Sjenica, za izgradnju naselja za socijano stanovanje interno naseljenih lica, Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju za kat.parcele 79, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2 KO. Sjenica.
 • Urbanistički projekat za uređenje i parcelaciju za kat.parcelu 217 KO. Sjenica.
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju za kat.parcele 1159/3, 1160/1, 1160/2, 1161 KO. Sjenica.
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju za kat.parcele 2428/1, 2428/13, KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i parcelaciju dela kat. parcelu 906/1 KO. Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju za kat.parcele682, 683/1, KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju za kat.parcele 807/12, 807/14 KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i parcelaciju za kat.parcelu 2247/1 KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i parcelaciju za kat.parcele 807/3, 807/6, 507/7 KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za lociranje benzinske i gasne stanice za kat.parcele 2245/6, 2245/25 KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i parcelaciju za kat.parcelu 385 KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju za kat.parcele 1356/55, 1356/56, 1356/57, i dela parcele 1356/10 Sjenica za lociranje benzinske i gasne stanice,
 • Urbanistički projekat za uređenje i parcelaciju dela parcele 2096/2 KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju kat.parcele 1108/3, 1108/4, 1108/8, 1108/10, 1108/11, 1108/12, 1108/13 KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju stambeno poslovnog naselja-Kej,
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju „Skalonja čair“,
 • Urbanistički projekat za uređenje i preparcelaciju za naselje „Vilenjak“,
 • Urbanistički projekat za uređenje i izgradnju džamije u Tuzinje, kat.parcelu 1139 KO.Tuzinje,
 • Urbanistički projekat za uređenje i izgradnju džamije u Sjenici, kat.parcele 2427/102, 2427/107, KO.Sjenica,
 • Urbanistički projekat za izgradnju crkve u selu Gonje, kat.parcele511, 512, KO.Pralja.
 • Projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje za rekonstrukciju i dogradnju Tehničko-poljoprivredne škole i dela gimnazije „Jezdimir Lović“, u Sjenici,
 • Izrada idejnog projekata, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje za izgradnju voznog parka za opremu i mehanizaciju u Sjenici,
 • Projekat za legalizaciju poslovnog centra u Sjenici,
 • Izrada idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje za adaptaciju, dogradnju i rekonstrukciju škole u Trijebinama,
 • Izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje Osnovne škole „Svetozar Marković“ u selu Gonje, KO.Mašoviće,
 • Izrada parternog uređenja Sjeničke kuće,
 • Projekat parcelacije za kat.parcele 2090/2,2091, KO.Sjenica-potez Borići,
 • Projekat preparcelacije za kat.parcele 590/2, 2278/1, KO.Sjenica- potez zelena pijaca,
 • Projekat parcelacije za kat.parcele 3574, 3575, Dubinje.
 • Projekat rekonstrukcije zvonika, u Sjenici

Osnovna škola "Sveti Sava" na Barama

Matična služba Sjenica

Spomen česma Sjenica

Osnovna škola u selu Trijebine

Uslužni centar u opštini Sjenica