O službi:


Služba za ekonomsko – finansijske poslove obavlja sledeće grupe poslova:
– Prati donošenja i primenu zakona i propisa iz oblasti koju pokriva Sektor;

– Priprema srednjoročne i godišnje programe i planove rada, finansijske planove i druga akta u oblasti planiranja rada preduzeća i u tom cilju ostvaruje saradnju sa ostalim Sektorima u preduzeću na pripremi ovih dokumenata;

-Vodi sve knjigovodstvene evidencije propisane zakonom o budžetskom sistemu i uredbom o budžetskom računovodstvu i drugim zakonima i propisima u ovoj oblasti;

-Na osnovu knjigovodstvenog stanja izrađuje godišnje bilanse stanja i bilanse uspeha (završni račun);

-Izrađuje analize, izveštaje i informacije o poslovanju preduzeća i predlaže mere za ostvarivanje usvojenih planova i programa;

-Obezbeđuje sistem finansijskog upravljanja i kontrole;

-Obavlja poslove iz oblasti programskog budžetiranja;

-Vodi knjigovodstvene evidencije potrebne za rad preduzeća;

-Vrši obračun i isplatu zarada radnika i drugih ličnih primanja,
-Vodi evidencije o tim primanjima, izvršava obaveze u vezi obračuna i plaćanja poreza i doprinosa;

-Radi i ostale poslove iz delatnosti preduzeća, koji po sadržini spadaju u delatnost ovog Sektora.
-Rukovodilac službe za ekonomsko – finansijske poslove: Zijah Spahović, Mast.ekon.